Privacy

Slagwerkensemble Appingedam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Slagwerkensemble Appingedam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Slagwerkensemble Appingedam zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Slagwerkensemble Appingedam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Slagwerkensemble Appingedam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Slagwerkensemble Appingedam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens Donateurs
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Slagwerkensemble Appingedam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Slagwerkensemble Appingedam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of Leveranciers en Sponsoren
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Slagwerkensemble Appingedam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Slagwerkensemble Appingedam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Slagwerkensemble Appingedam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers (Dirigent(-en)) worden door Slagwerkensemble Appingedam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Slagwerkensemble Appingedam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Slagwerkensemble Appingedam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Website en Cookies
Op onze website worden cookies standaard geblokkeerd. Op onze website zijn wel buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Slagwerkensemble Appingedam bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens
Slagwerkensemble Appingedam
p/a Streeksterweg 23b
9988 RA Usquert

bestuur@slagwerkensembleappingedam.nl 

Afdrukken